Alleen ga je sneller,

samen kom je verder!

Mineralen uit mest

In 2015 is er in Nederland een overschot [niet plaatsbaar] van 44 miljoen kilo fosfaat uit dierlijke mest. Vooral de zuidelijke en oostelijke regio's hebben een forse uitdaging om de overschotten uit de markt te gaan halen. Het mestoverschot in de regio Achterhoek bedraagt naar verwachting in 2015 ongeveer 1,4 miljoen ton [rundvee- en varkensmest] op basis van de huidige dieraantallen.

Wat is het overheidsbeleid?

De overheid hanteert 3 sporen, te weten: voerspoor, mestverwerking en kunstmestvervanging.
Op korte termijn zijn er nog geen grote stappen te verwachten in het voerspoor [bijvoorbeeld het verhogen verteerbare P (=fosfor) of andere grondstofkeuzes]. De kunstmestvervanging vergt aanpassing van de huidige EU wetgeving.

De mestverwerking is het spoor dat op korte termijn een absolute noodzaak is om de huidige veestapel in stand te houden. Dit zal op regionaal industrieel niveau en op boerderijschaal
[gesloten kringloop] moeten gebeuren.


Waar zet Laarberg op in?

De Provincie Gelderland heeft aangegeven dat grootschalige verwerking van mest moet plaatsvinden op de regionale bedrijventerreinen. Laarberg heeft hier in haar visie, ruimtelijke en juridische vertaling invulling aan gegeven. Allerlei vormen van mestverwerking zijn mogelijk mits wordt voldaan aan de strengste milieueisen en het past binnen de structuurvisie en vastgestelde bestemmingsplannen.


Bioraffinage!

Laarberg heeft een contract gesloten met RMS voor de komst van de eerste bioraffinage fabriek wereldwijd waarbij de mest volledig uit elkaar wordt gerafeld. Met de best beschikbare technieken! Uit 450.000 ton mest – aangevuld met 150.000 ton bermgras – ontstaan de volgende grondstoffen:

10.000 ton ammoniumsulfaat
50.000 ton organische stof met de mineralen P&K
34.000 ton vloeibaar CO2

Daarnaast komt er circa 43 miljoen m³ biogas [= circa 25 miljoen m³ groengas] vrij en 500.000 m³ schoon [loosbaar] water!

Mest: grondstof voor de Biobased Economy

Mest is een waardevolle grondstof voor de Biobased Economy. Maar we moeten het beter gaan gebruiken, vinden onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research. 

Lees meer

 

Mest moet niet langer doorgaan als afvalproduct

Om de export van mest een zet in de goede richting te geven wil de Tweede Kamer af van de status afvalstoffen voor mest. Dit bleek tijdens de stemming over een motie van Remco Dijkstra en Agnes Mulder.  

Lees meer